Regulamin

 

 


 

Regulamin sklepu internetowego „Penixen3D” z dnia 1 Lipca 2016 r.

 

 

§ 1 Wstęp

 

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego dostępnego pod adresem: http://penixen.com

 

Właścicielem oraz administratorem Sklepu jest MedicoPHARM Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Chmielna 2, NIP 5252710614, REGON: 367275250, wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS: 0000677767.

 

Kontakt ze sprzedawcą oraz administratorem sklepu jest możliwy za pośrednictwem danych wskazanych w ust. 2.

 

Integralną cześć Regulaminu stanowią załączniki:

 

- Pouczenie dla konsumentów

 

- Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

- Polityka Prywatności

 

§ 2 Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1 „Zamawiający” – osoba fizyczna lub osoba prawna która dokonuje Zamówienia w ramach sprzedaży organizowanej przez Sprzedającego.

 

1.2 „Sprzedający” – sprzedającym jest MedicoPHARM Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Chmielnej 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000677767, NIP 5252710614, REGON 364658230, prowadząca serwis internetowy dostępny pod adresem www.penixen.com, za pośrednictwem którego Zamawiający może składać Zamówienia.

 

1.3 „Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sprzedaży Towaru o którym mowa w niniejszym Regulaminie. Akceptacja Regulaminu przez Zamawiającego jest wymagana do realizacji Zamówienia i ma charakter obligatoryjny.

 

1.4 „Towar” – Produkt będący przedmiotem sprzedaży, prezentowany w serwisie internetowym Sprzedającego.

 

1.5 „Ustawa o prawach konsumenta” – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

1.6 „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 


 § 3 Postanowienia ogólne

 

2.1 Dane osobowe przekazywane nam przez Zamawiającego w związku z korzystaniem ze strony Internetowej www.penixen.com są przetwarzane przez MedicoPHARM Sp. z o.o., która jest administratorem tych danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze. zm.).

 

2.2 MedicoPHARM Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 

a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 

b) nie przechowywane dłużej niż to konieczne,

 

c) bezpiecznie przechowywane.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

§ 4 Warunki zamówienia i dostawa

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3.1 Cena promocyjna Tabletek Penixen3D na dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu (1 Styczna 2016 r.) wynosi 189 zł (cena zawiera VAT), za jedno opakowanie (60 tabletek). Istnieje również możliwość jednorazowego zakupu dwóch, trzech lub czterech opakowań Penixen3D w następujących cenach promocyjnych:

 

- 348 zł za dwa opakowania,                                                                                                                                                 

 

- 467 zł za trzy opakowania,                                                                                                                                                          

 

- 567 zł za cztery opakowania.                                                                                                                                             

 

3.2. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

3.3. Zamawiający w związku z dokonanym Zamówieniem ma możliwość uiszczenia opłaty:

 

a) Przelewem na konto bankowe o numerze rachunku: 83 1140 2004 0000 3702 7641 2442;                                    

 

b) Płatnością w systemie PayU;                                                                                                                                       

 

c) Przy odbiorze paczki od Kuriera.

 

d) Podczas osobistej wizyty w Punkcie Ekspozycyjnym w Warszawie.

 

3.4 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Zamawiającego, podczas składania Zamówienia.

 

3.5 Termin realizacji Zamówienia wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Zamawiającego Zamówienia. Sprzedający jest zobowiązany do wysyłki Zamówienia w terminie 3 dni od dnia przyjęcia Zamówienia.

 

3.6 Sprzedający gwarantuje, że przesyłka kierowana do Zamawiającego będzie zapakowana w bardzo dyskretny sposób, dodatkowo z możliwością jej odbioru tylko przez Zamawiającego.

 

 

§ 5 Rezygnacja i prawo odstąpienia od zamówienia

 

4.1 Zamawiający może zrezygnować z zamówionego Produktu w terminie 90 dni, licząc od dnia odbioru przesyłki, jeżeli powiadomi o tym fakcie Sprzedającego. Zwrot pełnej kwoty nastąpi w ciągu 3 dni, na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.

 

 

§ 6 Reklamacje

 

5.1. Sprzedający odpowiada wobec Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu cywilnego, za wady w zakresie określonym w kodeksie cywilnym.

 

5.2. MedicoPHARM Sp. z o.o. nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Zamawiający może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie sprzedaży, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.                                                                                

 

5.3. Reklamacje należy kierować bezpośrednio na adres e-mail: biuro@medicopharm.pl Sprzedającego i/lub w jego siedzibie.

                                                                             

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

6.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MedicoPHARM Sp. z o.o., a Zamawiającym, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu cywilnego, będą rozwiązywane polubownie, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa.

 

6.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., zwanej dalej „kodeks cywilny”, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.